کتب

کتب

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

1. اطلس رنگی بیماریهای گوش و حلق و بینی 1390
2. سپتورینوپلاستی 1389 
3. سمیت داروها درگوش 1388
4. ضروریات گوش وحلق و بینی 1387
5. نگاهی کوتاه به جراحی پلاستیک بینی1387

b 1

b 2