بلاگ

جراحی زیبایی پلک روش ماندگاری برای بهبود فرورفتگی زیر چشم است

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نگاه فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت مصاحبه روزنامه سلامت با دکتربابک ساعدی درخصوص جراحی پلک

Treating the Aging Lower Eyelid with Blepharoplasty - Dr. Anthony Corrado

تغییرات ناحیه زیر چشم گاهی میتواند مربوط به ژنتیک و فرم چهره باشد اما بعضی از این تغییرات ناشی از افزایش سن است. رنگ زیر چشم بیشتر به ضخامت چربی زیر چشم، درصد رنگدانه در پوست زیر چشم و همچنین عروق و شبکه وریدی در این ناحیه بستگی دارد.

خیلی از اوقات مجموع این عوامل باعث تغییر رنگ در این ناحیه از زیر چشم میشوند که مشورت با متخصص چشم یا پوست در تشخیص علت زمینهای و درمان مناسب کمککننده است. تحلیل چربیهای زیر چشم پدیده طبیعی افزایش سن است علاوه بر تغییر رنگ زیر چشم، شکل قرارگیری چربیها و نسوج زیر چشم در فرورفتگی این ناحیه و همچنین رنگ تاثیرگذار است. به جز افرادی که به طور ژنتیک چنین ظاهری دارند، سیر طبیعی همه افراد این چنین است که با گذر زمان، خاصیت ارتجاعی الیاف الاستین پوست و لیگمانهای زیر پوست تحلیل میروند که در مواجهه با نور خورشید و اثر جاذبه این وضعیت تشدید شده و به تدریج تغییراتی در صورت بهوجود میآید. در درجه اول، گونهها که خط میانی صورت یا میدفیسن محسوب میشوند، کمکم دچار افتادگی میشوند. پایین آمدن این ناحیه مسلما با ایجاد فرورفتگی در زیرچشم همراه است. عالوه بر پایین آمدن این نواحی، به تدریج نسوج چربی تحلیل میرود که نهایت این مساله به شکل فرورفتگی و تغییررنگ در این ناحیه بروز میکند. ممکن است در درجات اول چروکهای ظریف به وجود آید و پس از مدتی، چین و چروک بیشتر و حتی افتادگی پوست اتفاق بیفتد. عالوه بر این، بر اثر از دست دادن قدرت و اتصال لیگامانها و تحلیل نسوج عضلانی، چربی چشم بهتدریج بیرون میزند و نمایان میشود. چربیهای زیر چشم به ۳ گروه چربی داخلی، چربی میانی و کناری تقسیم میشوند که با توجه به شدت مشکل، ۱ یا هر ۳نوع چربی بیرون زده میشوند. این مساله با افتادگی قسمت میانی صورت همراه است که زمینهساز افتادگی پلک تحتانی نیز میشود. تزریق فیلر زیاد در زیر چشم ظاهر نازیبایی ایجاد میکند از نظر درمان پرکردن این ناحیه در درجات خفیف یا عدم تمایل فرد به جراحی، از طریق فیلر انجام پذیر است اما واقعیت این است که نباید برای پرکردن زیاد این ناحیه اصرار داشت زیرا عوارضی دارد و نمای نازیبایی به وجود میآید. تزریق فیلر دراین نواحی همیشه باید درصدی از حد ایده آل کمتر باشد. اگر فرد برای بهبود فرورفتگی زیر چشم دنبال روش دائمی تر است، میتواند از بلفاروپالستی پلک تحتانی و لیفت ناحیه میانی صورت استفاده کند. با برطرفشدن فرورفتگی این ناحیه، درصد قابلتوجهی از تغییر رنگ زیر چشم نیز بهبود مییابد اما گاهی تغییر رنگ پوست برای فرد باقی میماند و اگر کرمهای پوستی تاثیری در بهبود این مشکل نداشت، میتوان از لیزر کمک گرفت که البته باید حتما توسط متخصص پوست انجام شود.تزریق چربی در این نواحی نیز قابل انجام است. البته باید درنظر داشت با توجه به ماهیت مشکل در قسمت زیر چشم نمیتوان کامال این قسمت را با چربی پر کرد و حتما باید کمتر از حد ایدهآل باشد زیرا پرشدن این ناحیه حالت بدفرم خواهد داشت. چینهای ظریف این ناحیه نیز با لیزر قابل ترمیم است که معموال لیزر CO2 کاربرد دارد.